Månad: maj 2022

Olika sätt att värma upp din villa

Idag är allt fler svenskar miljömedvetna och försöker hitta vägar att minska sin egna negativa miljöpåverkan. Ett av de viktigaste valen är hur du värmer upp din villa. Låt oss titta närmare på vilka alternativ som finns.

Elvärme

Vanlig el används för att värma upp villan, precis som den el som används för annan elektronik i hushållet. Den kanske största fördelen är enkelheten. Eldrivna element är bara att koppla in direkt i vägguttaget. Nackdelen är att du blir beroende av billig el. Rent historiskt har Sverige haft billig el, men tiderna förändras. Det krävs ett bra elavtal för att hålla nere kostnaderna, samt att politikerna lyckas planera långsiktigt kring Sveriges elförsörjning, inte minst i de södra delarna av landet.

Värmepump

Det finns olika varianter av värmepumpar som luft-luftvärmepump, luft-vattenvärmepump eller bergvärmepump. Syftet är att ta tillvara på värme från utomhusmiljön och minska uppvärmningsbehovet. Med rätt värmepump går det att spara mycket energi och valet beror på fastigheten och dess förutsättningar. Värmepumpar har blivit allt bättre och idag finns gott om moderna, energieffektiva varianter som anses miljövänliga.

Pelletsbrännare

Fungerar genom att pellets bränns och är betydligt effektivare än traditionell vedeldning. En stor fördel är att komma bort från elanvändningen, men det finns även vissa nackdelar. Först och främst måste man investera i en pelletsbrännare som brukar kosta omkring 50 000 kr. Under ett normalt år för en normalstor villa brukar det också krävas pellets för omkring 10 000 kr. Till det kommer en hel del arbete med underhåll, samt att förrådet med alla pellets kräver en hel del utrymme.

Fjärrvärme

Bygger på att villan är ansluten till ett fjärrvärmenät och har en värmeväxlare installerad. Metoden kan vara mycket miljövänlig beroende på fjärrvärmenätets utformning. Det kan till exempel finnas ett centralt värmeverk som använder biobränslen eller sopor, istället för fossila bränslen som kol och olja. Problemet är att fjärrvärme inte finns tillgängligt för alla villor. Att installera en värmeväxlare och ansluta sig till fjärrvärmenätet kostar också en del.

Solenergi

De två metoder som används är solfångare och solceller. Solfångare bygger på ett system med cirkulerande vatten som värms av solen. Sedan används en värmeväxlare för att föra över värmen till husets värmesystem. Solceller konverterar istället solenergin direkt till elektricitet. Den kan sedan användas för att ge el eller värme till huset, I båda fallen brukar inte solen räcka till för att täcka upp husets hela behov. Därför fungerar solenergi oftast som ett komplement till befintligt värmesystem. Installationskostnaden kan vara dyr, men sedan är solenergin både miljövänlig och gratis.

Vindsnurra

För den här metoden installeras en mindre vindsnurra för hemmabruk som sedan kan producera el för att värma villan. Det kan vara möjligt att lagra överskott på ett större batteri för att kunna jämna ut under dagar då det blåser mindre. I princip fungerar lösningen som ett litet vindkraftverk. Nackdelen är att alla inte har vindförhållanden som är lämpliga för en vindsnurra. Dessutom kan det ge visst buller och eventuellt kan grannarna uppleva snurran som störande.

Vad är bäst för min villa?

Allt beror på vilka förutsättningar som finns. Elvärme och värmepumpar är oftast enklast, och därför är det ingen överraskning att det är vanligt förekommande. Fjärrvärme är i allmänhet väldigt bra när det finns tillgängligt för villan. Pelletsbränning passar inte alla och kräver en del arbete, men är åtminstone att föredra framför vedeldning som inte är tillräckligt effektivt för en modern villa. Lösningar som solenergi och mindre vindsnurror hör antagligen framtiden till och är även något som uppmuntras från politiskt håll. Det går att få skatteavdrag på upp till 50 000 kr per person och år för så kallad grön teknik, till exempel solcellsinstallationer.

Rådet när du väljer hur du ska värma upp din villa är att göra din hemläxa och räkna på olika lösningar. Elpriset och villans elförbrukning avgör hur mycket pengar som går att spara med en viss investering. Ett skyhögt elpris gör det väldigt attraktivt att hitta ett sätt att kraftigt minska elförbrukningen eller att själv bli elproducent genom att satsa på solceller. Det är också värt att tänka på att elvärme i sig inte behöver vara negativt för miljön. Allt handlar om vad elen kommer från. Energikällor som vattenkraft, vindkraft och kärnkraft har mycket små koldioxidutsläpp och driver därmed inte på klimatförändringarna på samma sätt som förbränningen av kol och olja. Ett tips är att se över ditt elavtal och om möjligt försöka välja grön energi.

Categories: Okategoriserade

Energideklaration – ett viktigt inslag

Att stå som ägare till ett hus innebär en hel del ansvar och det gäller att uppfylla de krav som ställs från samhällets sida. I takt med att allt mer fokus riktas mot hållbarhet har även nya bestämmelser tillkommit på senare år. Du behöver exempelvis energideklararera din bostad i samband med försäljning.

Du bör alltid låta en expert utföra energideklarationen, men vad syftar den till och vad är mitt ansvar som husägare? I det här inlägget får du ta del av en fördjupad läsning om vad energideklarationen går ut på. Ett måste att ha koll på som husägare!

Syftet med energideklaration

Det finns flera anledningar till att regeringen valde att upprätta det första kravet på energideklarationer runt 2007. För att sammanfatta det hela handlar det primärt om att främja en mer hållbar energikonsumtion i Sverige. En professionellt utförd energideklaration visar tydligt bostadens energislag, vilket är viktigt i samband med försäljning. På så sätt blir bostadsmarknaden mer rimlig när det gäller att jämföra bostäder oavsett plats, ort och klimatzon.

Utöver den hållbara faktorn är det så klart även viktigt med en hälsosam inomhusmilljö, vilket energideklarationen även visar.  Energideklarationen kan även presentera en kategorisering av bostadens energi, vilken går från A till G. För att ge dig en bättre bild av energiklassningen får en fastighet eller byggnad som motsvarar dagens krav för nybyggda hus ett ”c”.

Vad leder energideklarationen till?

När experter utför energideklarationer ser de till att olika faktorer och resultatet lämnas in till Boverket och dig som husägare. Det är du som har det yttersta ansvaret för att energideklarationen visas upp och är giltig i samband med husförsäljning. En potentiell köpare ska alltid ha möjlighet att se energideklarationen när denne spekulerar kring ett eventuellt köp. Faktum är att information från energideklarationen redan bör finnas med i annonsen om det för den aktuella tidpunkten finns en upprättad version.

Att deklarera bostadens energi på det här sättet innebär att du får en god uppfattning om vad som är bra och mindre bra. Om det framgår att vissa saker bör åtgärdas för att få ner energiprestandan kommer du att få ta del av förslag på förändringar. Den sortens förslag är alltid baserade utifrån ett optimalt inomhusklimat, vilket innebär att du inte skulle få en sämre bostadsmiljö efteråt.

Giltighet och konsekvenser

Regeln säger att en utförd energideklaration är giltig under tio år, men därefter bör den förnyas om bostaden ska säljas. Skulle säljaren av en bostad inte uppfylla lagen om en giltig energideklaration kan Boverket, som ansvarar för registreringen, kräva åtgärder. Skulle dessa inte följas kan det gå så långt att vite döms ut. Det vill säga en slags böter för att personen inte följt ett beslut som tagits av en myndighet.

Skulle en energideklaration saknas i samband med försäljning har köparen laglig rätt att upprätta en ny inom sex månader, som säljaren ska betala. Det är dock ytterst viktigt att alltid ha experter involverade när det gäller energideklaration på en bostad som ska säljas. Även mäklare har en god kunskap om vad som gäller och vilka problem som kan uppstå. Framför allt när det gäller avtalet som ska tas fram i samband med köpet. Det kan vara en fördel att nämna energideklarationen som en del av avtalets klausuler.

Olika regler

Idag finns det olika krav beroende på vilken typ av fastighet eller byggnad det rör sig om. Det finns till och med byggnader som helt undantas från att presentera energideklaration. Sett till bostadsrätter skiljer sig lagen något när det gäller de formella reglerna som styr upplägget. Här är det hela fastighetens ägare som behöver se till att energideklaration görs innan bostadsrätten säljs. Det är med andra ord bostadsrättsföreningens ansvar att beställa en energideklaration, men sedan ligger ansvaret på säljaren av bostadsrätten som ska ange all information i marknadsföringen.

När det gäller bostadsrätter har dock inte köparen möjlighet att utföra en energideklaration på säljarens bekostnad. Därför är det viktigt att noga säkerställa att energideklarationens uppgifter finns med redan i tidig fas.

På Boverkets hemsida finns alla detaljer som gäller för energideklarationer och närmare information om regler för olika bostadsformer och byggnader. Du som letar bostad bör alltid säkerställa dig om att bostaden uppfyller dagens energikrav. Ett husköp är en stor investering och du bör alltid prioritera att köpa en energieffektiv bostad.

Categories: Okategoriserade